main-topbar projector-topbar navigation-topbar search-topbar newsletter-topbar
Regulamin konkursu dla Architektów - New Works

Regulamin konkursu dla Architektów - New Works

REGULAMIN KONKURSU "Najciekawszy projekt wnętrza z lampą Tense od New Works", zwany dalej "Regulaminem"

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu "Najciekawszy projekt wnętrza z lampą Tense od New Works", zwanego dalej: "Konkursem" jest Firma 9d Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Motylkowej 65B, 04-776 w Warszawie, NIP: 9522076515 zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu "Organizatorem".

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie będąca pracownikiem Organizatora oraz podmiotów działających na ich zlecenie, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody Głównej w przypadku, gdy Uczestnikowi nie będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe i osobiste do Projektu wnętrza lub jego części lub gdy Uczestnik poda nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku gdy do dnia 4.08.2022 roku nie zgłosi się co najmniej trzech Uczestników, Organizator ma prawo do przedłużenia terminu trwania Konkursu o 30 dni lub odwołania Konkursu w taki sam sposób, w jaki go ogłoszono. Termin trwania Konkursu może być przedłużony o 30 dni, jeśli nie zgłosi się do niego co najmniej trzech Uczestników.

Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową składającą się z następujących osób: Anna Dobrzycka i Agnieszka Lewtak.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

Celem Konkursu jest wybór najciekawszej wizualizacji wnętrza z użyciem minimum jednej lampy wiszącej Tense marki New Works. Wizualizacja wnętrza jest nazywana w dalszej treści Regulaminu "Projektem wnętrza".

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę kryteria takie jak estetyka i funkcjonalność Projektu wnętrza oraz wykorzystanie co najmniej jednej lampy Tense od New Works.

Udział w Konkursie następuje przez przesłanie przez Uczestnika Konkursu na adres elektroniczny Organizatora: architekci@9design.pl Projektu wnętrza, do którego wszelkie autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste przysługują Uczestnikowi.

Uczestnik może przesłać więcej niż jeden projekt konkursowy.

Projekt wnętrza przygotowany przez Uczestnika musi zawierać minimum jedną lampę wiszącą Tense marki New Works.

Projekt wnętrza powinien stanowić wizualizację w formie komputerowego pliku .JPG o wymiarach nie mniejszych niż 3000px w najkrótszym boku.

Bryły 3D lampy News Works są dostępne do pobrania na platformie dla architektów pod adresem architekci.9design.pl. Na życzenie dosyłamy bryły mailowo - w tym celu należy skontaktować się z zespołem 9design pod adresem architekci@9design.pl.

Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 4.07.2022 do dnia 16.08.2022 i podzielony jest na trzy etapy:

Pierwszy etap – nadsyłanie przez Uczestników Konkursu Projektów wnętrz do dnia 4.08.2022.

Drugi etap – wyłonienie przez Komisję konkursową zwycięzców Konkursu

Trzeci etap – Organizator oficjalne ogłosi wyniki Konkursu do dnia 16.08.2022 na stronie internetowej https://9design.pl oraz profilach na portalach Facebook (9designPL) i Instagram (@9design_pl). Publikacja zwycięskich i innych biorących udział w Konkursie Projektów wnętrz będzie odbywać się cyklicznie po ogłoszeniu wyników.

Przesłanie przez Uczestnika Projektu wnętrza na adres Organizatora architekci@9design.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na udostępnianie jego Projektu wnętrza na stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatora, a także udostępnienie Projektu Producentowi (New Works) fundującemu nagrodę.

Przesłanie przez Uczestnika na adres: architekci@9design.pl Projektu wnętrza oznacza zgodę Uczestnika na przesłanie przez Organizatora na adres, z którego otrzymano Projekt wnętrza, wszelkich informacji dotyczących Konkursu prowadzonego przez Organizatora.

§ 3. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu

Komisja Konkursowa Organizatora spośród wszystkich przesłanych na adres Organizatora Projektów wnętrz zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, dokona wyboru jednego Zwycięzcy Konkursu.

Nagrodą Główną Konkursu jest lampa stołowa Kizu (wys. 35 cm) marki New Works - kolor marmuru do wyboru.

Organizator Konkursu zastrzega, że nagród rzeczowych nie można wymienić na równowartość w gotówce.

Organizator Konkursu zastrzega, że w przypadku niespełnienia kryteriów przez Uczestników Konkursu wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu ma prawo do niewyłonienia zwycięzcy pierwszego miejsca i do nie przyznania Nagrody Głównej.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://9design.pl oraz profilach na portalach Facebook (9designPL) i Instagram (@9design_pl).

Zwycięzca Konkursu w dniu rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej drogą mailową pod adresem wskazanym w zgłoszeniu konkursowym.

Wszelkie koszty związane z otrzymaniem przez Uczestnika nagród wymienionych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności podatki i inne obciążenia publicznoprawne ponosi Organizator. Organizator jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanych przez te osoby nagród w Konkursie.

§ 6. Tryb składania i rozpatrywania Reklamacji

W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić Reklamację na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: 9d Sp. z o.o., ul. Motylkowa 65B, 04-776 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja w sprawie Konkursu". Po upływie powyższego terminu Reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni przez Organizatora.

§ 7. Dane osobowe

Przystępując do Konkursu "Najciekawszy projekt wnętrza z lampą Tense od New Works" Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mail, numer telefonu, które będą przetwarzane, przez Organizatora, w celu przeprowadzenia wydania nagród oraz przeprowadzania działań promocyjnych.

Dane osobowe Uczestników Konkursu "Najciekawszy projekt wnętrza z lampą Tense od New Works" w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

Podanie przez Uczestnika Konkursu "Najciekawszy projekt wnętrza z lampą Tense od New Works" danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagród.

Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie przez Uczestnika oraz rezygnacją z Nagrody przez Laureata Konkursu.

§ 8. Postanowienia końcowe

Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

Regulamin niniejszego Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego.

pixelpixelpixelpixel