main-topbar projector-topbar navigation-topbar search-topbar newsletter-topbar
Regulamin konkursu dla Architektów - Umage

Regulamin konkursu dla Architektów - Umage

REGULAMIN KONKURSU „Salon w stylu eko z marką Umage”, zwany dalej "Regulaminem"


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Salon w stylu eko z marką Umage”, zwanego dalej: "Konkursem" jest Firma 9d Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Motylkowej 65B, 04-776 w Warszawie, NIP: 9522076515 zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu "Organizatorem".

2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie będąca pracownikiem Organizatora oraz podmiotów działających na ich zlecenie, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

3. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody Głównej w przypadku, gdy Uczestnikowi nie będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe i osobiste do Projektu wnętrza lub jego części lub gdy Uczestnik poda nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

5. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.

6. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. W przypadku gdy do dnia 15.09.2022 roku nie zgłosi się co najmniej trzech Uczestników, Organizator ma prawo do przedłużenia terminu trwania Konkursu o 30 dni lub odwołania Konkursu w taki sam sposób, w jaki go ogłoszono. Termin trwania Konkursu może być przedłużony o 30 dni, jeśli nie zgłosi się do niego co najmniej trzech Uczestników.

8. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową składającą się z następujących osób: Anna Dobrzycka i Agnieszka Lewtak.


§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Celem Konkursu jest wybór najciekawszej wizualizacji salonu w stylu eko z użyciem co najmniej dwóch produktów marki Umage (lampy i mebla) zwanej w dalszej treści Regulaminu „Projektem wnętrza”.

2. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę kryteria takie jak estetyka i funkcjonalność Projektu wnętrza oraz wykorzystanie co najmniej dwóch produktów marki Umage (lampy i mebla).

3. Udział w Konkursie następuje przez przesłanie przez Uczestnika Konkursu na adres elektroniczny Organizatora: architekci@9design.pl Projektu wnętrza, do którego wszelkie autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste przysługują Uczestnikowi.

4. Uczestnik może przesłać więcej niż jeden projekt konkursowy.

5. Projekt wnętrza przygotowany przez Uczestnika musi zawierać co najmniej dwa produkty marki Umage (lampę i mebel).

6. Projekt wnętrza powinien stanowić wizualizację w formie komputerowego pliku .JPG o wymiarach nie mniejszych niż 3000px w najkrótszym boku.

7. Bryły 3D lamp i mebli Umage są dostępne do pobrania na platformie dla architektów pod adresem architekci.9design.pl. Na życzenie dosyłamy bryły mailowo - w tym celu należy skontaktować się z zespołem 9design pod adresem architekci@9design.pl.

8. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 31.08 do dnia 17.10.2022 i podzielony jest na trzy etapy:

a) Pierwszy etap – nadsyłanie przez Uczestników Konkursu Projektów wnętrz do dnia 3.10.2022 r.

b) Drugi etap – wyłonienie przez Komisję konkursową zwycięzców Konkursu

c) Trzeci etap – Organizator oficjalne ogłosi wyniki Konkursu do dnia 17.10.2022 r. na stronie internetowej https://9design.pl oraz profilach na portalach Facebook (9designPL) i Instagram (@9design_pl). Publikacja zwycięskich i innych biorących udział w Konkursie Projektów wnętrz będzie odbywać się cyklicznie po ogłoszeniu wyników.

9. Przesłanie przez Uczestnika Projektu wnętrza na adres Organizatora architekci@9design.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na udostępnianie jego Projektu wnętrza na stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatora.

10. Przesłanie przez Uczestnika na adres: architekci@9design.pl Projektu wnętrza oznacza zgodę Uczestnika na przesłanie przez Organizatora na adres, z którego otrzymano Projekt wnętrza, wszelkich informacji dotyczących Konkursu prowadzonego przez Organizatora.


§ 3. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu

1. Komisja Konkursowa Organizatora spośród wszystkich przesłanych na adres Organizatora Projektów wnętrz zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, dokona wyboru jednego Zwycięzcy Konkursu.

2. Nagrodą Główną Konkursu jest lampa Hazel medium czarna marki Umage.

3. Organizator Konkursu zastrzega, że nagród rzeczowych nie można wymienić na równowartość w gotówce.

4. Organizator Konkursu zastrzega, że w przypadku niespełnienia kryteriów przez Uczestników Konkursu wymienionych w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu ma prawo do niewyłonienia zwycięzcy pierwszego miejsca i do nie przyznania Nagrody Głównej.

5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://9design.pl oraz profilach na portalach Facebook (9designPL) i Instagram (@9design_pl).

6. Zwycięzca Konkursu w dniu rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej drogą mailową pod adresem wskazanym w zgłoszeniu konkursowym.

7. Wszelkie koszty związane z otrzymaniem przez Uczestnika nagród wymienionych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności podatki i inne obciążenia publicznoprawne ponosi Organizator. Organizator jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od otrzymanych przez te osoby nagród w Konkursie.


§ 4. Tryb składania i rozpatrywania Reklamacji

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić Reklamację na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia publikacji wyników Konkursu.

2. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: 9d Sp. z o.o., ul. Motylkowa 65B, 04-776 Warszawa z dopiskiem "Reklamacja w sprawie Konkursu".

3. Po upływie powyższego terminu Reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni przez Organizatora.


§ 5. Dane osobowe

1. Przystępując do Konkursu "Salon w stylu eko z marką Umage" Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres mail, numer telefonu, które będą przetwarzane, przez Organizatora, w celu przeprowadzenia wydania nagród oraz przeprowadzania działań promocyjnych.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu "Salon w stylu eko z marką Umage" w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Podanie przez Uczestnika Konkursu "Salon w stylu eko z marką Umage" danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagród.

4. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie przez Uczestnika oraz rezygnacją z Nagrody przez Laureata Konkursu.


§ 6. Postanowienia końcowe

1. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu Cywilnego.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixelpixelpixel