main-topbar projector-topbar navigation-topbar search-topbar newsletter-topbar
Konkurs: Wnętrze w stylu hygge

Konkurs: Wnętrze w stylu hygge

KONKURS: Przytulne wnętrze w stylu hygge z 9design

1. Do 22.01.2021 r. wstaw zdjęcie swojego wnętrza, nawiązujące do stylu hygge na Instagram. Zdjęcie musi być widoczne publicznie.

2. Oznacz profile @9design_pl, @carpetsandmore oraz @nordifra_com.

3. W opisie dodaj cztery hashtagi: #9design, #carpetsandmore, #nordifra, #przytulnewnetrzewstyluhygge.

4. Wyniki ogłosimy najpóźniej w dniu 29.01.2021 roku na Instagramie.

Konkurs 9design

Nagrodami w konkursie są:

- dywan marki Carpets&More,

- stolik marki Nordifra,

- zegar marki Karlsson.

 

Regulamin Konkursu „Przytulne wnętrze w stylu hygge z 9design”, zwany dalej „Regulaminem”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „Przytulne wnętrze w stylu hygge”, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Przytulne wnętrze w stylu hygge", jest prowadzony pod nazwą „Konkurs - Przytulne wnętrze w stylu hygge".

2. Nazwa podmiotu urządzającego Konkursu oraz cel

Organizatorem Konkursu „Przytulne wnętrze w stylu hygge”, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest 9d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motylkowej 65B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336526, posiadająca numery NIP 9522076515 oraz REGON 142005020, zwana dalej 9design. Konkurs organizowany jest w celu promocji marki 9design.

3. Informacja o formie organizacji Konkursu „Przytulne wnętrze w stylu hygge”

Konkurs „Mój sposób na przytulne wnętrze” nie zależy od przypadku ani nie polega na odgadywaniu i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165). Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs „Przytulne wnętrze w stylu hygge”

Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia do Konkursu „Mój sposób na przytulne wnętrze” będą przyjmowane za pośrednictwem serwisu Instagram na profilu marki 9design znajdującym się pod adresem: https://www.instagram.com/9design_pl/, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu ”Profil 9design”.

5. Czas trwania Konkursu „Przytulne wnętrze w stylu hygge”

Konkurs “Mój sposób na przytulne wnętrze” trwa od 8.01.2021 roku do 22.01.2021 roku. Okres ten nie obejmuje wydania nagród. Reklamacje dotyczące nagród nie będą uznawane.

6. Wyłączenie odpowiedzialności Facebook

Organizator informuje, iż Konkurs „Przytulne wnętrze w stylu hygge” nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany lub wspierany przez właścicieli serwisu Facebook, ani aplikacji Facebook Messenger, którzy nie ponoszą też odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu “Mój sposób na przytulne wnętrze”. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować́ wyłącznie do Organizatora Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge”.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

7. Aby wziąć udział w Konkursie “Przytulne wnętrze w stylu hygge” należy w następujących po sobie krokach:

a) zapoznać się z Regulaminem Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge” i zaakceptować jego treść;

b) w dniach od 8.01.2021 roku do 22.01.2021 wykonać część zasadniczą zadania polegającą na opublikowaniu publicznego zdjęcia na Instagramie zgodnego z wytycznymi: oznaczeniem profili @9design_pl, @carpetsandmore, @nordifra_com oraz dodaniem 4 hashtagów - #9design, #carpetsandmore, #nordifra, #przytulnewnetrzewstyluhygge.

8. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie “Przytulne wnętrze w stylu hygge” wyraża zgodę, pod zawieszającym warunkiem zdobycia Nagrody w Konkursie “Przytulne wnętrze w stylu hygge” na nieodpłatne przeniesienie na rzecz Organizatora wszystkich autorskich praw majątkowych do nadesłanej Pracy Konkursowej w tym wykonywania praw zależnych, a także zrzeka się wykonywania praw autorskich osobistych do Pracy Konkursowej, poza prawem do autorstwa. Otrzymane zdjęcia mogą zostać wykorzystane w promocji konkursu i komunikacji jego wyników na stronach Organizatora oraz w używanych przez niego mediach społecznościowych.

9. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych i zakwalifikuje, jako niepoprawne zgłoszenia, w przypadku, gdy Praca Konkursowa ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego.

10. Poprzez fakt dokonania zgłoszenia, zawierającego Pracę Konkursową, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że do przesłanej Pracy Konkursowej przysługują mu wszelkie prawa, w tym zwłaszcza prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, że przesłana Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Fundatora, Organizatora lub osoby trzecie współpracujące z Organizatorem lub Fundatorem, spowodowane opublikowaniem Pracy Konkursowej zawierającej wady prawne i zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Fundatora, Organizatora i takie osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich określonej przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody w razie, gdy przesłana przez niego Praca Konkursowa narusza prawo lub prawa, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, osób trzecich.

11. Zgłoszenia do Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge” można dokonywać od 8.01.2021 roku do 22.01.2021 roku.

DANE OSOBOWE

12. Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Konkursie “Przytulne wnętrze w stylu hygge” oraz prowadzenie działań promocyjnych, w tym marketingu bezpośredniego produktów i profilowania użytkowników.

Przystępując do Konkursu “Mój sposób na przytulne wnętrze” Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: nick Instagram (pod warunkiem, iż jest dostępny publicznie), id usera Instagram, zdjęcie profilowe Instagram; Laureat Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge” podaje dodatkowo imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mail, numer telefonu; które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wydania nagród oraz przeprowadzania działań promocyjnych. Dane osobowe Uczestników Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge” w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge” danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie i wydania nagród.

Celem przetwarzania danych podawanych przez Uczestników Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge” jest umożliwienie uczestnictwa w Konkursie “Przytulne wnętrze w stylu hygge”, w tym umożliwienie wydania nagród w Konkursie oraz marketingu bezpośredniego tych produktów.

Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie przez Uczestnika oraz rezygnacją z Nagrody przez Laureata Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge”.

UCZESTNICY KONKURSU “Przytulne wnętrze w stylu hygge”

13. Uczestnikiem Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge”, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

- ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- ma aktywne konto w serwisie Instagram,

- nie jest pracownikiem Organizatora oraz podmiotów działających na ich zlecenie, ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

14. Przed przystąpieniem do Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge” Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge”. Warunkiem udziału w Konkursie “Przytulne wnętrze w stylu hygge” jest akceptacja treści Regulaminu. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie “Przytulne wnętrze w stylu hygge” Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad.

NAGRODY W KONKURSIE

15. Dla Laureatów Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge” ufundowano następujące nagrody:

- dywan marki Carpets&More,

- stolik marki Nordifra,

- zegar marki Karlsson.

16. Nagrody nie podlegają wymianie na inną Nagrodę ani na wartość pieniężną. Prawo do Nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.

MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW

17. Wszystkie Nagrody w Konkursie “Przytulne wnętrze w stylu hygge” zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora. Komisja wyznacza 3 laureatów konkursu. Komisja wybierze: 1 (słownie: jednego) Laureata Nagrody Głównej, 1 (słownie: jednego) Laureata II Stopnia oraz 1 (słownie: jednego) Laureata III Stopnia spośród Uczestników, którzy dokonali poprawnych zgłoszeń do Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge”, Posiedzenia Komisji będą odbywały się w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

18. Komisja oceni jakość zgłoszonych Prac Konkursowych oceniając kreatywność, merytoryczne dopasowanie przesłanej treści do przedmiotu zadania konkursowego, oryginalność i styl Pracy Konkursowej. Komisja przyzna Nagrody jedynie tym Pracom Konkursowym, które w opinii Komisji są najlepsze pod względem ww. kryteriów.

19. O przyznaniu nagrody i jej rodzaju Laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora, nie później niż do dnia 29.01.2021 roku.

20. Laureat Nagrody w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości z informacją o wygranej zobowiązany jest przesłać Organizatorowi, za pomocą formularza, do którego link przesłany zostanie w wiadomości z informacją o wygranej, dane osobowe Laureata tj. imię, nazwisko, nick Instagram, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

21. Prawo Laureata do Nagrody wygasa, jeśli w terminie ostatecznym do dnia 5.02.2021 roku nie doręczy Organizatorowi wszystkich wymaganych dokumentów i/albo nie przekaże wszystkich wymaganych danych zgodnie z pkt. 22 Regulaminu. W takim wypadku Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Fundatora.

22. Organizator nabywa prawa autorskie i majątkowe do Prac Konkursowych z chwilą wyrażenia przez Uczestnika zgody na udział w konkursie. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami), a w szczególności:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,

b) wprowadzenie do obrotu,

c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci,

d) wprowadzenie do sieci Internet,

e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, techniką cyfrową, techniką reprograficzną,

f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach CD oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f).

Po pozytywnej weryfikacji zgodności dokumentów, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu, Organizator wysyła Laureatowi Nagrodę I Stopnia lub Nagrodę II Stopnia lub Nagrodę Główną na podany przez niego adres korespondencyjny przesyłką kurierską w terminie do dnia 12.02.2021 roku. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator, dostawa Nagród jest możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.

OGŁASZANIE WYNIKÓW

23. Laureaci konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge” zostaną poinformowani o wygranej poprzez wiadomość w aplikacji Instagram, a także na profilu marki 9design znajdującym się w serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/9design_pl/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

24. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge” do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://9design.pl/Konkurs-Wnetrze-w-stylu-hygge-ccms-pol-253.html. Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge”, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: 9d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motylkowej 65B, z dopiskiem „Przytulne wnętrze w stylu hygge - regulamin”.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge” tych Uczestników Konkursu “Przytulne wnętrze w stylu hygge”, którzy naruszyli postanowienia Regulaminu. W takim przypadku dokonane przez Uczestnika zgłoszenia nie są uwzględniane w Konkursie “Przytulne wnętrze w stylu hygge”, a prawo do Nagrody wygasa.

26. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

pixelpixelpixelpixel