main-topbar projector-topbar navigation-topbar search-topbar newsletter-topbar
Regulamin konkursu z marką Umage

Regulamin konkursu z marką Umage

Regulamin konkursu “Pokaż nam swój letni salon!”


 1. Organizator konkursu:

  1.1. Organizatorem konkursu “Pokaż nam swój letni salon!”, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest 9d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motylkowej 65B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336526, posiadająca numery NIP 9522076515 oraz REGON 142005020, zwana dalej 9design.

 2. Przedmiot konkursu:

  2.1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszej odpowiedzi spośród komentarzy zamieszczonych pod postem konkursowym.

  2.2. Odpowiedź musi być udzielona w formie zdjęcia.

  2.3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 odpowiedź.

 3. Nagrody:

  3.1. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną, którą jest lampa Asteria Move.

  3.2. Nagroda zostanie wysłana w terminie 7 dni roboczych od otrzymania adresu odbioru.

  3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w doręczeniu.

 4. Informacje ogólne

  4.1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą publikacji posta konkursowego i trwa do dnia 2.06.2021 r. do godziny 23:59.

  4.2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym dnia 25.06.2021 r.

  4.3. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie dokonane na profilu marki 9design w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/9designPL

  4.4. Zwycięska odpowiedź może zostać wykorzystana przez Organizatora w działaniach reklamowych.

 5. Zasady uczestnictwa

  5.1. Uczestnikiem konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe w Polsce, będące autorem zgłaszanej odpowiedzi i posiadające prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Uczestnika konkursu praw autorskich osobistych i majątkowych osób trzecich.

  5.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby spokrewnione (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby przysposobione oraz ich małżonkowie, osoby pozostające we wspólnym pożyciu).

  5.3. Uczestnik konkursu musi posiadać konto w serwisie Facebook.

 6. Sposób wyłonienia zwycięzców

  6.1. Zgłoszenia będą oceniane przez jury konkursowe powołane przez Organizatora. W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.

  6.2. Przy ocenie zgłoszenia jury konkursowe kieruje się swoim subiektywnym uznaniem, biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność odpowiedzi.

  6.3. Wybór zwycięzców zostanie dokonany w głosowaniu tajnym. Ogłoszenie wyników zostanie dokonane na profilu Facebook organizatora dnia 5.06.2021 r. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości.

 7. Informacje ogólne:

  7.1. Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym oznacza, że uczestnik bierze udział w konkursie i akceptuje niniejszy regulamin, posiada do jego treści pełne prawa autorskie: osobiste i majątkowe oraz może nią swobodnie rozporządzać, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  7.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publiczną prezentację danych osobowych, w szczególności w celu dokonania wyboru zwycięzcy ogłoszenia wyników konkursu oraz ewentualnego doręczenia nagrody.

  7.3. 9design gromadzi dane osobowe wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu i nie udostępnia ich innym podmiotom.

  7.4. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych może doprowadzić do wykluczenia z udziału w konkursie.

 8. Postanowienia końcowe:

  8.1. Organizator zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania do konkursu zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.

  8.2. Wszelkie spory i roszczenia powstałe w związku z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

  8.3. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu.

 9. Wyłączenie odpowiedzialności Facebook

  9.1. Organizator informuje, iż konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany lub wspierany przez właścicieli serwisu Facebook, ani aplikacji Facebook Messenger, którzy nie ponoszą też odpowiedzialności za jego prawidłowy przebieg. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować́ wyłącznie do organizatora konkursu.

pixelpixelpixelpixel