Regulamin konkursu z marką Umage

Regulamin konkursu “Pokaż nam swój letni salon!”


  1. Organizator konkursu:

    1.1. Organizatorem konkursu “Pokaż nam swój letni salon!”, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest 9d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motylkowej 65B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336526, posiadająca numery NIP 9522076515 oraz REGON 142005020, zwana dalej 9design.

  2. Przedmiot konkursu:

    2.1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszej odpowiedzi spośród komentarzy zamieszczonych pod postem konkursowym.

    2.2. Odpowiedź musi być udzielona w formie zdjęcia.

    2.3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 odpowiedź.

  3. Nagrody:

    3.1. Organizator przewiduje jedną nagrodę główną, którą jest lampa Asteria Move.

    3.2. Nagroda zostanie wysłana w terminie 7 dni roboczych od otrzymania adresu odbioru.

    3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w doręczeniu.

  4. Informacje ogólne

    4.1. Konkurs rozpoczyna się z chwilą publikacji posta konkursowego i trwa do dnia 2.06.2021 r. do godziny 23:59.

    4.2. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym dnia 25.06.2021 r.

    4.3. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie dokonane na profilu marki 9design w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/9designPL

    4.4. Zwycięska odpowiedź może zostać wykorzystana przez Organizatora w działaniach reklamowych.

  5. Zasady uczestnictwa

    5.1. Uczestnikiem konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe w Polsce, będące autorem zgłaszanej odpowiedzi i posiadające prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu naruszenia przez Uczestnika konkursu praw autorskich osobistych i majątkowych osób trzecich.

    5.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby spokrewnione (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo i powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby przysposobione oraz ich małżonkowie, osoby pozostające we wspólnym pożyciu).

    5.3. Uczestnik konkursu musi posiadać konto w serwisie Facebook.

  6. Sposób wyłonienia zwycięzców

    6.1. Zgłoszenia będą oceniane przez jury konkursowe powołane przez Organizatora. W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.

    6.2. Przy ocenie zgłoszenia jury konkursowe kieruje się swoim subiektywnym uznaniem, biorąc pod uwagę kreatywność i oryginalność odpowiedzi.

    6.3. Wybór zwycięzców zostanie dokonany w głosowaniu tajnym. Ogłoszenie wyników zostanie dokonane na profilu Facebook organizatora dnia 5.06.2021 r. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości.

  7. Informacje ogólne:

    7.1. Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym oznacza, że uczestnik bierze udział w konkursie i akceptuje niniejszy regulamin, posiada do jego treści pełne prawa autorskie: osobiste i majątkowe oraz może nią swobodnie rozporządzać, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

    7.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publiczną prezentację danych osobowych, w szczególności w celu dokonania wyboru zwycięzcy ogłoszenia wyników konkursu oraz ewentualnego doręczenia nagrody.

    7.3. 9design gromadzi dane osobowe wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu i nie udostępnia ich innym podmiotom.

    7.4. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych może doprowadzić do wykluczenia z udziału w konkursie.

  8. Postanowienia końcowe:

    8.1. Organizator zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania do konkursu zgłoszeń niespełniających wymogów niniejszego regulaminu.

    8.2. Wszelkie spory i roszczenia powstałe w związku z konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

    8.3. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia konkursu.

  9. Wyłączenie odpowiedzialności Facebook

    9.1. Organizator informuje, iż konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany lub wspierany przez właścicieli serwisu Facebook, ani aplikacji Facebook Messenger, którzy nie ponoszą też odpowiedzialności za jego prawidłowy przebieg. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować́ wyłącznie do organizatora konkursu.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixelpixelpixel