main-topbar projector-topbar navigation-topbar search-topbar newsletter-topbar
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

#KONKURS9DESIGN 1. W salonie 9design znajdź produkty oznaczone metką "Instagram". 2. Zrób kreatywne zdjęcie z...

Opublikowany przez 9design Poniedziałek, 20 sierpnia 2018

 

 

Regulamin konkursu:

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą #konkurs9design

2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest 9d Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Motylkowej 65B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336526, posiadająca numery NIP 9522076515 oraz REGON 142005020, zwana dalej 9design.

Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu instagram 9design_pl w dniach 17.08-14.09 roku (do godziny 14.00).

§ 2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zamieszczenie zdjęcia, na którym umieszczony zostanie produkt konkursowy, na swoim publicznym profilu z hasztagiem #konkurs9design oraz #9design_pl; przykład w grafice promującej konkurs

bosoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są kupony na zakupy w Salonie 9design lub www.9design.pl o wartości 150 zł. Przez cały okres trwania konkursu, zostaną wydane łącznie 4 bony. 1 zwycięzca otrzyma jeden bon o wartości 150 zł.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu, na profilu Instagram 9design_pl: zamieści najciekawsze zdjęcie z wybranymi produktami oznaczonymi metką z napisem #Instagram (przykładowe zdjęcie w grafice promującej post)

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram w dniach 24.08, 31.08, 07.09, 14.09. Informacje zostanie umieszczona na instastory 9design_pl, tablicy instagramowej 9design_pl oraz w wiadomości prywatnej, osoby, która wygrała nagrodę.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć poprzez serwis Instagram podając imię, nazwisko, adres, adres mailowy w terminie 1 dnia od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Laureaci konkursu, zostaną poinformowani o możliwościach odebrania nagrody w dniu ogłoszenia wyników.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez 9d sp. z.o.o.8.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

pixelpixelpixelpixel